Μελέτες σε Υφιστάμενα Κτίρια


  • Φυσικού Αερίου
  • Κατανομή δαπανών κεντρικής θερμανσης
  • Έκδοση πιστοποιητικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
  • Τεχνική έκθεση για τον Η/Μ έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων για κάθε αυθαίρετη κατασκευή